1

Wpłynięcie do portu lub korzystanie z jego usług jest zaakceptowaniem Regulaminu portu ACH!MAZURY”.

2

Doba postojowa kończy się o godz. 13.00.

3

Za organizację oraz porządek i ruch jednostek w porcie odpowiedzialny jest bosman, który każdorazowo wyznacza miejsce postoju. Za brak sprawdzenia prawidłowego cumowania oraz zabezpieczenia burt jachtu odbijaczami odpowiada kapitan jednostki cumującej.

4

Formalności związane z postojem jednostek pływających oraz należne opłaty należy uregulować niezwłocznie po zacumowaniu w bosmanacie portu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

5

Opłaty za miejsca postojowe na przystani wnosi się gotówką z góry za zadeklarowany czas postoju jednostki pływającej. Jest to opłata za miejsce przy pomoście a nie ochronę i dozór.

6

Jednostki cumujące wzdłuż pomostu („longiem”) będą ponosić opłatę proporcjonalną do ilości zajętych stanowisk.

7

Miejsca przydzielane jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie bosmana załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę na inne wskazane miejsce postoju. W przypadku braku kontaktu z załogą lub niezastosowania się do poleceń, bosman może dokonać zastępczego przecumowania. Podnajęcie miejsca postoju nie jest możliwe.

8

Przedłużenie pobytu w porcie musi nastąpić przed upływem ostatniej opłaconej doby. Obiekt nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów w przypadku skrócenia pobytu.

9

Załogi jednostek pływających korzystające z postoju w akwenie portu są zobowiązane do informowania bosmana o każdym wpłynięciu oraz wypłynięciu.

10

Jednostka, która nie ureguluje opłaty lub odmawia przedłożenia lub podpisania stosownych dokumentów zostanie zobowiązana przez administrację portu do natychmiastowego opuszczenia.

11

Korzystający z portu ma możliwość przyjmowania na swojej jednostce gości zewnętrznych, za wcześniejszą zgodą bosmana, do godz. 22.00.

12

Goście zobowiązani są do dbałości o czystość i należyty stan techniczny miejsca postoju i infrastruktury technicznej portu oraz nie zakłócania spokoju innym żeglarzom. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

13

Osoby zakłócające wypoczynek gościom poprzez zbyt głośne i natarczywe odtwarzanie muzyki mechanicznej, grę na instrumentach, zbyt głośne lub wulgarne zachowanie, czy naruszające niniejszy regulamin w inny, niezgodny z zasadami etyki żeglarskiej sposób, będą wypraszane z obiektu bez zwrotu wcześniej dokonanych opłat.

14

Jednostki z napędem mechanicznym zobowiązane są do poruszania się w porcie z minimalną prędkością. Zabrania się prowadzenia ćwiczeń manewrowych wewnątrz portu.

15

W porcie zabrania się picia alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających.

16

Zabrania się ponadto wykonywania wszelakich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzania zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia, w tym szczególnie: wyrzucania odpadków za burtę jednostki, przelewania olejów napędowych, benzyny, czy korzystania z substancji chemicznych w sposób stwarzający ryzyko przedostania się ww. produktów do środowiska, wykonywania prac remontowych jednostek na wodzie bez zgody bosmana, wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych, skakania do wody i prowadzeniu kąpieli w obrębie basenu portowego, korzystania z urządzeń i wyposażenia portu niezgodnie z przeznaczeniem, tarasowania dróg pożarowych, blokowania lub zastawiania pomostów, rozpalania grilli na pomostach itp.

17

Członkowie załogi jednostki pływającej, która spowodowała uszkodzenia wyposażenia portu lub dokonała zanieczyszczenia środowiska odpowiadają solidarnie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w jednostkach cumujących, ich wyposażeniu czy mieniu załogi. Administrator zaleca prowadzenie wacht oraz ubezpieczenie jednostek wraz z wyposażeniem.

18

Właściciele jednostek pływających są odpowiedzialni za utrzymanie czystości miejsc cumowania.

19

Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich, przebywających na terenie portu odpowiedzialni są ich prawni opiekunowie.

20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

21

Administratorem portu „ACH! MAZURY”, jest Stanica Wodna ACH!MAZURY z siedzibą przy ul. Leśna 1 w Mikołajkach.

cennikZdjęcia

Bosmanat: 502 844 954 ⸻